Aesthe logo
Aesthe slogan

Случай 1 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка оперирана преди 2 години в България. Направена аугментационна мамопластика с кръгли импланти Eurosilicone, разположени надмускулно с размер 300cc. Изразен риплинг ефект, прегъване на имплантите, предимно в дясно, разлика във височината и степента на птозата им.
СЛЕД
Пациентката бе реоперирана в Aesthe Clinic, като се извърши промяна в позицията на имплантите от надмускулно в подмускулно разположение и се използваха импланти на фирма Mc Ghan, style 410, размер 470 MF

Случай 2 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка с аугментационна мамопластика, извършена преди три години с незадоволителен резултат. Виждат се ръбовете на имплaнтите и се опипват по цялата им окръжност, жлезната тъкан е значително атрофирала под действието на субгландуларното (надмускулно) разположение на имплантите, които в случая са с размери 360cc, кръгли на фирма Mc Ghan.
СЛЕД
Корекцията на бюста се извърши по метода replacement, като се използваха импанти на фирма Mc Ghan, Style 410, размер 525 MF.В този случай големината и проекцията на новите импланти беше от съществено значение за успеха на операцията поради факта, че атрофията на жлезната тъкан причинена от надмускулно позиционираните импланти е голяма степен.

Случай 3 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Извършена операция за увеличаване на бюста в чужбина, надмускулно разположени импланти с големина 300 cc, на фирма Eurosilicone - кръгли, гладки. Изразен риплинг ефект, неравномерна позиция на имплантите и ареоло-мамиларните комплекси, атрофия на жлезната тъкан и виждащи се с просто око прегъвания на имплантите, поради неравномерни ложета.
СЛЕД
Един доста тежък случай за решаване пред който бе изправен екипът на Aesthe Clinic. Корекцията влючи подмяна на имплантите с капковидни (анатомични), размер 470 MF, на фирма Mc Ghan и промяна в позицията им от надмускулно в подмускулно разположение. Направи се и щателна капсулектомиа (премахване на капсулната тъкан около старите импланти) и елиминиране на старият джоб с тъканно лепило с цел еднакво позициониране на ареоломамиларните комплекси.

Случай 4 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Една година след увеличаване на бюста с импланти на фирма PIP, кръгли, микротекстурирани, позиционирани над пекторалния мускул. Вижда се началната птоза(увисване) на имплантите, придружена и от изпразване на горният полюс на бюста двустранно. Пациентката желае увеличаване на размера на бюста и препозиционирането на имплантите в подмускулно разположение.
СЛЕД
Направи се replacement и подмяна на имплантите с Mc Ghan, style 410, размер 420 MF. Медиализирането на новите ложета ни позволи да намалим разстоянието между гърдите и да попълним горният полюс, така че новият бюст да изглежда плътен и естетически издържан.

Случай 5 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка със силно изразена капсулна контрактура в дясно довела до деформация на бюста и болезненост. Птоза на импланта в ляво, в резултат на което той се опипва под кожата по протежение на цялата субмамарна гънка.
СЛЕД
Направи се подмяна на имплантите Eurosilicone (240 cc, кръгли) разположени надмускулно с импланти Mc Ghan 470 MF, позиционирани изцяло под големия гръден мускул. Направи се и щателна капсулектомиа двустранно, като двете ложета на старите импланти се затвориха с тъканно лепило Тисукол.По този начин се постигна уеднаквяване на бюста и дефинитивно фиксиране на имплантите.

Случай 6 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка с тежка птоза (провисване) на имплантите, 8 месеца след операция за увеличаване на бюста с Eurosilicone (кръгли 325 cc). Операцията е извършена от лекар без придобита специалност по пластична хирургия. Случаят е типичен за неуспешно лечение на птозата (провисване) на бюста с помощта на надмускулно разположени импланти.
СЛЕД
Извърши се реоперация (replacement), при която се подмениха и препозиционираха имплантите с Mc Ghan стил 410, 445 cc, MX и се направи намаляване големината на ареоломамиларния комплекс.

Случай 7 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка с аугментационна мамопластика, оперирана преди 6 месеца в друга клиника с импланти Arion 295 cc вдясно и 345 cc вляво. Типичен случай на тубулозен тип жлеза в комбинация с нееднакво разположени импланти по вертикала, което бе довело до скъсяване на долният полюс най-вече на лявата гърда и хлъзгането на дясната върху импланта.
СЛЕД
Пациентката бе оперирана в Aesthe Clinic с импланти Mc Ghan, подмускулно разположени 410cc MX вдясно и 445cc MX вляво. Направиха се нови ложета медиализирани в по-голяма степен и позиционирани по-ниско по вертикала. Това позволи да се коригират недостатъците от предишната операция.

Случай 8 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка с аугментационна мамопластика направена в друга клиника в България. Потърси съвет от нас поради негативната промяна на бюста настъпила твърде бързо след операцията. Появява се и болка в дясната гърда придружена от провисване на импланта и деформация като цяло.
СЛЕД
Ние анализирахме случая и направихме подмяна на имплантите и промяна на позицията им от надмускулно разположение в подмускулно , като използвахме анатомични импланти на фирма Mc Ghan 420 MF. Направи се и щателна капсулектомия двустранно под ендоскопски контрол за прецизиране на естетичният резултат, особено вдясно, където беше и проблематичната гърда.

Случай 9 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка при която поради неравномерно направените ложета и надмускулното разположение на имплантите се получава твърде голямо разстояние между гърдите и начална птоза.
СЛЕД
Четири седмици след промяна позицията на имплантите от надмускулна в субпекторална и подмяната на Ментор 315 кръгли с Мак Ган 470 MF.

Случай 10 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Надмускулно разположени импланти Ментор 245 кръгли с достатъчно изразена птоза довела до "дабъл бабъл" вдясно виждаща се на полупрофил и десен профил.
СЛЕД
Подмяна на имплантите с Мак Ган 420сс анатомичен профил - средна височина , пълна проекция.Промяната в позицията им - от надмускулна в подмускулна доведе до корекция на "дабъл бабъл" и придобиване на напълно естетически издържана форма на бюста.

Случай 11 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка с подмускулно разположени PIP 315 cc кръгли.Неудовлетворена от твърде голямото разстояние между гърдите(латерализация) и вгъването в областта на белезите поради сраствания и неравномерен преход на лявото ложе латерално.
СЛЕД
В Aesthe Clinic направихме смяна на имплантите с такива на фирма Мак Ган 420сс анатомичен профил , средна височина и пълна проекция.Медиализирахме ложетата подмускулно разположени и освободихме вгъванията в областта на белезите.

Случай 12 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Седем месеца след увеличаване на бюста с импланти Sebbin 285сс кръгли надмускулно разположени. Силно изразена латерализация на имплантите и прегъване на десния в срединната линия. Прекалено ниското им положение води до появата на "bottoming out" ефект.
СЛЕД
В нашата клиника направихме операция на "Replacement implants" заедно с подмяната им с импланти на Мак Ган 450сс TSF Inspira, като използвахме и тъканно лепило за ликвидиране на надмускулните ложета и за корекция на ефекта " Bottoming out "

Случай 13 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Две години след аугментационна мамопластика извършена в друга клиника в България с импланти на Ментор 300сс кръгли разположени подмускулно. Имплантите са с различен стоеж по вертикала и асиметрично разположени, което води до асиметрия и на бюста.Пациентката желае симетризация(уеднаквяване) на гърдите и промяна на формата и големината им.
СЛЕД
Операцията се извърши , като се подмениха имплантите с по-голями такива на фирма Мак Ган с размери 525 Inspira TSF.Направи се и симетризация на ложетата и медиализирането им.

Случай 14 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Състояние след увеличаване на бюста с импланти Eurosilicone , кръгли разположени субгландуларно. Поради стремежа бюста да бъде максимално медиализиран ложетата бяха тесни по хоризонтала и това предизвикваше деформация и неправилна дъга на гърдите в долнолатералният квадрант.
СЛЕД
Направихме replacement, като новите ложета латерализирахме в по-голяма степен и подменихме имплантите с анатомични Mc Ghan. Това доведе до много плавен преход в латералната дъга на бюста.

Случай 15 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Пациентка оперирана преди четири месеца в друга клиника в България с незадоволителен резултат, дължащ се на висок стоеж на имплантите. Тесните джобове и неподходящият профил на имплантите допринасят за “хлъзването” на собствената жлезна тъкан върху импланта.
СЛЕД
Пациентката бе реоперирана в Aesthe Clinic, като се направи подмяна на имплантите с анатомични на фирма Mc Ghan, препозиционирането им и разширяване на ложетата.

Случай 16 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Незадоволителен резултат след аугментационна мамопластика извършена в друга клиника в страната. Използвани са импланти Eurosilicone 335cc Vertex разположени поджлезно(надмускулно). Това води твърде рано до птоза на бюста(само няколко месеца след операцията), деформация и изпразване на долните и най-вече горните квадранти, вследствие на атрофията на жлезната тъкан.
СЛЕД
Направи се класически риплейсмънт, като имплантите довели до тази ситуация се смениха с Мак Ган 550 сс МХ. Прекалено широкият от предишните импланти поджлезен джоб се затвори напълно и окончателно с помощта на тъканно лепило Тисукол.

Случай 17 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Изключително труден за решаване случай на пациентка оперирана преди около 7 години в чужбина, поради факта че няма никаква надлежна документация за големината и вида на имплантите. В последствие се оказа, че операцията е направена с импланти CUI. Вижда се високостепенна деформация на бюста във всичките му посоки, придружена от постоянна болезненост и силно изразена атрофия на жлезната тъкан от надмускулно поставените импланти.
СЛЕД
При изваждането имплантите се намериха деформирани и с частично разкъсана обвивка, което наложи много щателно и прецизно( под ендоскопски контрол) почистване на ложетата им. Премина се към повдигане на големия гръден мускул и поставянето под него на импланти Арион с двойнокохезивен гел с големина 520 сс.

Случай 18 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Две години след операция за увеличаване на бюста с кръгли 370 кубика, поджлезно разположени. Ефекта е налице - провисване на имплантите, изпразване на кожният джоб поради атрофията на жлезата.
СЛЕД
Четири седмици след смяна на имплантите и промяна на позицията им. Използваха се импланти Мак Ган кръгли, среден профил, 560 кубика. Нашето мнение беше,че ще е по-добре операцията да се направи с капковедни(анатомични) импланти, но все пак крайното решение бе на пациентката и ние го уважихме въпреки всичко.

Случай 19 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Един фрапиращ случай на това до какво може да доведе надмускулно поставяне на имплантите, извършено от хирург без специалност по пластична хирургия. Операцията е направена в клиника в България преди около 2 години, като за това време е поправяна от същият хирург 2 пъти.Крайният резултат е този, който виждате и е "постигнат" с помощта на импланти PIP 435 кубика ултра висок профил.
СЛЕД
След дълго обсъждане на случая с пациентката направихме риплейсмънт, като заменихме имплантите PIP с такива на Мак Ган 580 сс, кръгли със среден профил, разположени под големият гръден мускул. Моят съвет бе, че операцията ще има по-добър в естетично отношение ефект с анатомични импланти, но решението на пациентката бе в полза на кръглите.

Случай 20 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Типичен случай за ефект от надмускулно позиционирани импланти на Евросиликон 300 кубика, анатомични - Вертекс. Съчетано с неравномерно направени ложета и с разлика в позицията им по хоризонталата.
СЛЕД
Смяна и препозициониране от надмускулно в подмускулно разположение на Мак Ган 520 МХ.

Случай 21 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Едва 6 месеца след операция направена в друга клиника с импланти на PIP 245 кубика ултрависок профил, надмускулно разположени. Птозата на имплантите се вижда ясно, а също така и изпразването на жлезата в горните полюси. Преразтягане на кожата до получаване на изразени гънки в долната част на деколтето.
СЛЕД
Направи се Replacement по описаният в съответната теоретична част метод , като се използваха импланти Mc Ghan 410 MX изцяло подмускулно позиционирани.

Случай 22 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
Операцията е направена преди 3 години със салинни импланти с големина 275 сс, кръгли, позиционирани поджлезно. Силно изразен риплинг ефект(набраздяване) в областта на деколтето. Видим ръб на имплантите двустранно по почти цялата им протежение.
СЛЕД
Четири седмици след реоперацията за смяна на имплантите и промяна в позицията им. При направеният риплейсмънт се използваха импланти Мак Ган с големина 410 кубика , средна височина и екстра пълна проекция.

Случай 23 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 24 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 25 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 26 : Replacement - смяна на имплантите и промяна на позицията им

ПРЕДИ
СЛЕД